หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

ส่งกำลังใจให้ ผู้ว่าฯ

เรียกได้ว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โพสต์ในเฟซบุ๊ก Sakravee Srisangdharma ซึ่งเป็นนามปากกาที่ใช้ในงานเขียน ระบุว่า “ยามดีใช้ ยามไ ข้รั กษ า มีคนถามผมมาเยอะว่า ไม่ย้ายกับเขาเหรอ ไม่เห็นมีชื่อในคำสั่ ง หรือว่าผมเกษี ยณปีนี้ อยากย้ายเช่นกันครับ

เห ตุผ ลของผมคือ สุขภาพผมไม่แข็งแรง ออกพื้นที่ได้ไม่มาก ไปมาไม่สะดวก หลายคนเป็นห่วง ออกจากศิริราชแล้ว ร่างกายไม่เหมือนเดิมเลย โควิดทิ้งร่องรอยไว้เยอะมาก เหนื่อย ไอ จาม มีน้ำมูก หอบง่าย

ล่าสุดมีอา กา รเกร็ งด้ านขวา ค่อนข้างมาก คุณหมอบอกว่าผมเครี ยดหนัก พักผ่อนน้อย ต้องถนอมชีวิตมากกว่านี้ ขณะที่งานในสมุทรสาครไม่เครี ยดค งไม่ได้

กระทรวงบอกว่าผมทำงานมากเกินไป จะย้ายให้ไปอยู่จังห วัดอื่นที่งานโควิดเบาขึ้น ผมเป็นห่วงชาวบ้าน ก่อนถึงฤดูโย กย้า ย ขอผมเป็นพนักพิงให้ชา วบ้า นอุ่นใจก่อนว่า เรายังไม่หนีไปไหน พร้อมเผชิ ญเรื่องร้า ยๆไปด้วยกัน

ผมเกษีย ณปีหน้าครับ บอกคนใหญ่ในกระทรวง ถึงเห ตุผ ลการย้ าย มาจากสุขภา พร่างกายล้วนๆ คำตอบที่ได้ตอนคำสั่งล่าสุด คือ ถึงผมอยากไปสุพรรณบุรี แต่นักการเมืองเขาไม่ยอมรับ(ซึ่งผมไม่รู้ว่าหมายถึงใคร)

ผมไปไม่ได้แน่ ส่วนอ่างทอง เป็นจังหวัดเล็กเกินไป ย้ายจากสมุทรสาคร ไปจังหวัดเล็กกว่าคงไม่เหมาะ อือม์…อยู่ศรีสะเกษ 22 อำเภอ สมุทรสาคร 3 อำเภอ ผมเข้าใจอะไรผิดเรื่องเล็กใหญ่แน่เลย

ไปจังหวัดอื่นก็ลำบาก อยู่สมุท รสาครต่อก็คงไม่ดี คนอยู่ที่นี่ควรจะแข็งแรงกว่าผม ทำงานได้คล่ องแคล่ วกว่าผม ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพเหมือนผม ผมคิดส ะร ะต ะในใจว่า ผู้ว่าสุพรรณฯ เป็นกัลยาณมิ ตรที่ดีของผม ส่วนผู้ว่าอ่างทอง เป็นอดีตเพื่อนร่วมง านที่ดีของผมเช่นกัน ผมคงไม่มีเห ตุผ ลใดจะไปไล่ที่เขา

ผมเคยฝันว่า จะสามารถอยู่รับร  าชการได้จนถึงเกษี ยณอายุ เพราะคือจุดหมายปลายทาง ที่ข้าราชการทุกคนปรารถนา แต่วันนี้ ต้องยอมรับว่าเป็นได้แค่ในฝัน สาเหตุหลักมาจา กการทุ่ มเทให้กับงานมากไป นึกถึงคำของผู้ใหญ่ที่บอกว่า จะหาจังหวัดอื่ นที่งานโ ควิ ดเบ าขึ้น แต่สุดท้ายก็ไม่ได้หาให้ คำสั่งที่เห็นจึงไม่มีชื่อผมด้วย

หล งคิ ดมานานว่า การจัดคนลงตำแหน่ง เป็นเรื่องของกระทรวงเป็นหลัก หรือว่าผมไม่มีสีข องสิ งห์ใดๆ นอกจากสีกากีของเครื่องแบบ

สีที่ผมพย ายา มใช้ เดินตามรอยพระบาทในหลวง ร.9 มาตลอดชีวิตการทำงาน นึกถึงคำของคุณห มอที่บอกหลังเห็นคำสั่งว่า ผมควรใช้ชีวิตก่อ นเกษี ยณที่สงบกว่านี้ ลาออกเถอะ บ้านเมืองย่อมมีคนมาทำงานได้ อย่าไปห่วงจนเกินตัว

นึกถึงคำของลูกส าวที่ปล อบพ่อว่า พ่อต้องดูสุขภาพและความรู้สึกพ่อเป็นหลัก

พ่ออยู่ในราชก ารอี กแค่ปีเดียว แต่อยู่ในชีวิ ตหลั งเกษี ยณอีกหลายปี พ่อทำงานหนักมาตลอดชีวิตปีสุดท้ายของพ่อ น่าจะเลือ กให้เหม าะกับสุ ขภา พพ่อเป็นสำคัญ มาถึงตรงนี้

คนที่สนิ ทกัน คงรู้แล้วว่าผมเลือกจะทำยังไง จู่ ๆ ผมก็นึกถึงคำโบราณที่ว่า “ยามดีใช้ ยา มไ ข้(ไม่)รักษา

ล่าสุดเมื่อเวลา 20.20 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวั ดสมุทรสาคร

เปิดเผ ยถึงการเขี ยนข้อความในเฟซบุ๊กดังกล่าวว่า ตนเป็นคนเขียนข้อความเอง

ซึ่งได้ตัดสินใจแล้วว่าจะยื่นหนังสือลาออกจากราชการ

โดยได้ตัดสินใจและร่างหนังสื อล าออกไว้มาประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ว

“สู้ไม่ไห วแล้วจริงๆ พ อแล้ ว จ บแล้ ว” และจะยื่นต่อผู้บังคับบัญชาในวันจันทร์ที่ 16 ส.ค.นี้

โดยให้มีผ ลช่วงสิ้ นปีงบประมาณ หรือสิ้นเดือน ก.ย.

เพื่อกลั บไปอยู่บ้านที่ จ.อ่างทอง

แล้วจะได้ดูแลสุขภาพให้ดีมากขึ้น

เดินตามรอ ยพ ระบ าทในหลวง ร.9 มาตลอดชีวิตการทำงาน

นึกถึงคำของคุณห มอที่บอกหลังเห็นคำสั่ งว่า

ผมควรใช้ชีวิตก่อนเกษี ยณที่สงบกว่านี้

ล าออ กเถ อะ บ้านเมืองย่อมมีคนมาทำงานได้ อย่าไปห่ว งจนเกิ นตัว

Related Articles

Back to top button