หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

เอ๋ ปารีณาและผลตรวจพี่

เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเลยทีเดียวสำหรับ “คุณเอ๋ ปารีณา ไกรคุปต์” นักการเมืองชาวไทย เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 3 ที่เรียกได้ความสามารถมากมายเลยทีเดียว คือทั้งเก่งและสวยเลยก็ว่าได้ หลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะจะเ ห็ นเธอทางห น้ าจอทีวีอยู่บ่อยๆ

เอ๋ ปารีณา สวยมากๆ

เอ๋ ปารีณา สวยที่สุด

เรียกได้ว่าเป็นอีกคนใ นโ ล กโ ซ เ ชี ยลที่มักเป็นปร ะเ ด็ นใ นโล กอ อนไ ลน์อยู่เสมอ สำหรับ “คุณเอ๋ ปารีณา ไกรคุปต์” เป็นนักการเ มื องชาวไทย

เอ๋ ปารีณา ส าวเก่งอีกคน

เอ๋ ปารีณา น่ารักมากๆ

เอ๋ ปารีณา น่ารักที่สุด

เป็นสมาชิกส ภ าผู้แทนร าษฎ รจังหวัดราชบุรีเขต 3 และเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการ ป้ อ ง กั น และ ป ร า บ ป ร า ม การ ทุ จ ริ ต ปร ะพ ฤ ติมิช อ บ ชนะการเ ลื อ ก ตั้ ง มาแล้ว 4 สมัย

เอ๋ ปารีณา หลายคนรู้จัก

เอ๋ ปารีณา สวยมากๆ

เอ๋ ปารีณา สวยที่สุด

เเละก่อนอื่นต้องขอส่งกำลังใจเมื่อ “เอ๋ ปารีณา” ปร ะก าศข่ า วร้ าย พี่ชายแท้ๆ ติ ดc v-1 9 หลังลงพื้นที่หาเ สี ย ง โดยงานนี้ “เอ๋ ปารีณา” นั้นก็ได้โพสต์ชี้แจงระบุข้อความผ่านเ ฟ ซ บุ๊ ก ว่า

เอ๋ ปารีณา ช่ วยคนมากมาย

เอ๋ ปารีณา นั กการเ มื องคนดัง

พี่ช ายปารีณาติ ดc v-1 9 ขออ นุ ญ า ต แ ช ร์ ปร ะ ส บก ารณ์ ผู้ ติ ด เ ชื้  อนะคะ พี่ช ายปารีณาได้ทำการ รั ก ษ า ตั ว ที่บ้าน (home isolate)

พี่ชายปารีณามี อ า ก า ร ไ อ เล็กน้อย เ สี ย ง เป ลี่ ยน มี เ ส ม ห ะ ไม่ ป ว ด หั ว ไ ม่ มี ไ ข้ ทางรพ.ให้ รั ก ษ า ตั ว อยู่ที่บ้านมีเครื่องวั ด อุ ณ ห ภู มิ

เอ๋ ปารีณา ที่คนรู้จัก

เอ๋ ปารีณา ส าวเก่งอีกคน

และอ๊ อกซิ เ จ น กิ น ฟ้ า ท ะ ล า ย โ จ ร มีห น้า ก า ก และถุ ง แ ดง ไว้ทิ้ งข ย ะของผู้ ป่ ว ย ให้โดยการทาน ย าและพักอยู่ที่บ้าน คุณห ม อให้อยู่ รั ก ษ า ตั วที่บ้าน 14 วัน แล้วก็อ นุ ญ า ต ให้ออกมาได้โดยไม่ต้อง ต ร ว จ ส ว๊ อ ป อีก

เอ๋ ปารีณา ส าวสวย

เนื่องจาก ต ร ว จ ไปก็อาจเจอ เพราะจะมีเ ชื้ อ อยู่ใ น ร่ า ง ก า ย ก็ขอ อ นุ ญ า ติแนะนำเพื่อนบ้านทุกท่านว่าอย่าเพิ่งมาบ้านปารีณา รั ก ษ า ระยะกันช่วงนี้ เพื่อความ ป ล อ ด ภั ย

ส าเ ห ตุ การติ ดเ กิ ดจาก พี่ชายไปลงพื้นที่หาเ สี ย ง และไป ติ ด เ ชื้ อ กับทีมงานที่ไปหา เ สี ย ง เพราะลูกส าวทีมงานมี ไ ข้ ก่อน พอไป ต ร ว จ และพบว่าเป็นc v-1 9 ทุกคนที่เป็นกลุ่ม เ สี่ ย ง พากันไป ต ร ว จ ปร าก ฏพบว่าติ ดc v-1 9ทุกคน

ห ม อให้ รั ก ษ า ตั ว ที่บ้านค่ะผู้ ติ ด ทุกคนต่างโทรศัพท์มาหาปารีณาเพราะอยากได้ เ ตี ย ง ในการ รั ก ษ า และ เ ชื่ อ ว่าปารีณาผู้โ ด่ งดั งของพลังประชารัฐจะขอ เ ตี ย ง ได้เพราะ ข่ า ว ป ล อ ม เยอะ

ปารีณาบอกเลยว่าพี่ช ายแท้ๆพ่อแม่เดียวกันของปารีณาพ ลั ง ปร ะช ารั ฐได้ลงทะเบียนเพื่อขอ รั บ วั ค ซี น อะไรก็ได้ ทุกวันนี้ยังคงรอคิว และยังไม่ได้ ฉี ด ซั ก เ ข็ ม เดียว อ ย่ ามั่ ว

ขณะเดียวกันปารีณาพย าย ามอ ธิ บ า ย ว่ า เ ตี ย ง ที่ว่างอยู่ในจังหวัดราชบุรี เพราะเค้าเก็บไว้ให้ผู้ ป่ ว ย ห นั ก คุณไม่ใช่พวกผู้ ป่ ว ย อ า ก า ร ไม่ รุ น แ ร ง

คุณไม่มีสิ ทธิ์ไปนอนเ ตี ย ง อยากดั งแบบณวัฒน์ไหม??? การ รั ก ษ า ที่บ้านบรรยากาศอ าก าศดีกว่าเยอะ เ ชื่ อห ม อซิ จะไปทำไม ผู้ ป่ ว ย ทุกคนจึงเข้าใจ

ปารีณาขอขอบคุณ วันนี้พี่ช ายปารีณามีภูมิคุ้มกันแบบธรรมชาติได้รับ เ ชื้ อเ ป็ น น่าจะดีกว่า ไ ซ เ ฟ อ ร์ อันที่มาไทยแล้ว อย่างกับอีการุ มทึ้ ง เห็นแ ก่ ตั ว น่าเกลียด ขณะเดียวกันห ม อ ย งกล่าวว่า

ไม่ว่าจะ ฉี ด วั ค ซี น ยี่ห้อใด หรือการได้รับภูมิคุ้มกันธรรมชาตินั้น ภูมิเหล่านั้นมิได้อยู่กับเราตลอดไป และจะจางหายไปภายในปี

Related Articles

Back to top button