หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

เจ้าหน้าที่ ทำการช่วยเหลือ

เรียกได้ว่า ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภั ย ได้โพสต์คลิปเห ตุก ารณ์ในห้ องฉุ กเฉิ นของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในเขตประเวศ กรุงเทพฯ หลังเจ้าตัวนำผู้ป่ว ยที่มีอ ากา ร ล ม ชั ก ส่งโรงพยาบาล แต่ไม่มีญา ติผู้ป่ว ยมาด้วย

ปรา ก ฏว่าหนุ่มกู้ภั ยผู้โพ สต์เกิ ด มี ป า ก เ สี ย งกับเจ้ าหน้ าที่ห้อ งฉุ กเฉิ น

เรื่องการ ซั ก ประวัติผู้ป่วยมาไม่ครบถ้วน

ในคลิปบางช่ว งบ างตอนจะได้ยินเสี ยงของทั้งสองฝ่ ายโต้เถีย งกันด้วยน้ำเสีย งฉุ นเฉี ยว โดยมีผู้ป่วยชายนอนรอการรั กษ าอยู่

เมื่อวันที่ 21สิงหาคม เฟสบุ๊ค Ton Pongpiboonได้โพสต์คลิประบุข้อความว่า เมื่อเวลา 23:00 น. ได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วย เป็น ล ม ชั ก ย่ า น ศรีนครินทร์ เมื่อไถึงที่เกิ ดเห ตุได้ทำการซั กประวั ติ ผู้ป่ วยและปร ะวั ติ PUI เบื้องต้นทราบแค่ว่า ผู้ป่ ว ยมี โ-ร-ค ประจำตัวเป็น ห อ บ และ ความ ดั น เนื่องจาก ย า ที่ใช้หมดอาการจึงกำเริบ จึงได้นำผู้ป่ว ยส่ งรพ.สิรินธร

พอไปถึงเจ้าหน้าในคลิปได้มาทำการ ซั ก ประวัติคนไข้และสอบถามผม แต่ผมรู้ข้างต้นเพราะคนไข้ถามตอบไม่ค่อยรู้เรื่อง จึงได้ประวัติไม่ครบ เจ้าหน้าได้ทำการแจ้งผมว่าให้ขยับตัวคนไข้ขึ้นมานอนท่าปกติ

แต่ผมอยู่คนเดียว คนขับได้นำรถไปจอดอยู่ จึงบอกเจ้าหน้าที่ให้ช่ว ยข ยับ เจ้าหน้าบอกว่า เอามาส่งก็ต้องขยับได้ ผมทำไม่ไหวจึงบอกค นไ ข้ให้ช่ว ยขยับตัวหน่อยคับ ค นไ ข้พยาย ามขยับ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เดิ นมาด้านหัวเตี ยงและนำเ ท้ ายันหัวเ ตี ย ง และ ช า ก คนไข้ หลังจากนั้นหน้าเจ้าที่ก็ โ ว ย วาย ใส่ผม

ผู้เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือคนไข้เบื้องต้นและนำส่งให้ถึงมือหมอเร็วที่สุดเพื่อให้คนไข้ปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ไม่เคยมีจรรย า บรรและหลักการทำงานเลยกับที่นี้เลย

ไม่ใช่ครั้งแรกยังมีอีกหลายครั้ง

ถ้าเป็นญาติเจ้าหน้าที่จะรู้สึกยังไง

ขณะที่ที มข่า วได้มีโอกาสเดินทางไปยังโรงพยาบาล ย่านซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล ชี้แจงเบื้อ งต้ นเพียงว่า ตอนนี้ทางผู้บริหารของโรง พ ยาบ าลอยู่ช่วงช่วงการสื บสว นข้อเท็ จจริ งถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น

นายพงษ์พิบูลย์ วิบูลย์ปิ่น อาสาสมัครกู้ภัยป่อเต็กตึ๊ง จุด สน.ประเวศ บุคคลที่ถ่ายคลิป เล่าเห ตุกา รณ์ว่า ส่วนตัวได้รับเเจ้ งช่วงประมาณ 23.00 น. ให้เดินทางไปรับผู้ป่ว ยล มชั ก อายุประมาณ 40 ปี ย่านศรีนครินทร์ จึงเดินทางไปตรวจส อบพ บผู้ป่ว ย นอน ชั ก เ ก ร็ ง

ตนเองและเจ้าหน้าที่อีกรายพยายาม ซั ก ประวัติตามขั้นตอนการปฎิบัติแล้ว แต่กลับไม่ได้ข้อมูล ทราบแค่ โ ร ค ประจำตัว ล ม ชั ก และหอบ ไม่ทราบชื่อและข้อมูลบัตรประชาชน เลยติดต่อญาติของผู้ป่ว ย ทางปลายสายก็บอกให้นำส่งโร งพ ยาบ าลก่อน เดี๋ยวทางญาติจะตามไป ตนจึ งนำ ส่งโ รงพยา บา ล กลับพบ พฤติกรร มของบุ คล าก รทางการแพทย์ตามในคลิ ปที่ตนได้ ถ่ า ย ไว้ ย

หน้าที่ของทีมบุ คล าก รท างก ารแ พทย์ แต่ด้วยคนป่วยสำคัญกว่าอื่นใด ตนก็ช่วยเท่ าที่ช่ว ยได้ แต่เ หตุกา รณ์นี้มองค่อนข้างเกินกว่าเห ตุ หนำซ้ำยังมีการ กระ ช า ก แขนคน ป่ ว ย ด้วย ตนเห็นแล้วรับไม่ได้

ด้านนายยุทธศักดิ์ สายพัฒน์ หัวหน้ากู้ภัยป่อเต็กตึ๊ง รับผิดชอบเขตพื้นที่ สน.ประเวศ ผู้บังคับบัญชาของกู้ ชี พในคลิ ป เปิดเผยว่า สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนในฐานะผู้บังคับบั ญช าได้รับรายงานมาตั้งแต่ช่วงเเรกแล้ว

ตนก็พอคา ดเด าเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ว่าเป็นอย่างไร ยืนยันว่าหลักการทา งกา รกู้ภั ยของหน่วยงานนั้นเป็นไปตามหลักการณ์ และหลักสูตรา มีการซั ก ประวัติเบื้องต้นทุกเคส ก่อนที่จะนำส่ งโรงพยาบา ล

โดยเคสเมื่อคืน มงานของตนได้รายงานว่ามีการซักปร ะวั ติแล้ว แต่คนที่ซั กประวัตินั้นเป็นคนละคนกับคนที่นำผู้ป่ว ยไปส่ง เพราะเขาติดที่ต้องขับรถ วนไปจ อดก่ อน เลยให้น้องคนในคลิปนำส่งเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อประเมินอ า การเบื้องต้น

ซึ่งน้องคนในค ลิปก็ได้รายง านตนมาว่าได้แจ้งทางเจ้าหน้ าที่แพทย์แล้ว ว่าทางญาติและคนที่ซักประวัติกำลังขึ้นมา อีกมุมคือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรก

แต่โรงพยาบาลดั งกล่ าวเป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว ไม่ใช่แค่กับมูลนิ ธิข องตนเท่านั้น แต่เป็นเกือบทุกกู้ชี พ ที่พอนำตัวส่งโรงพยาบาลดังกล่าว

(ชมคลิป)

Related Articles

Back to top button