หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่-Hot News Daily

อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์เคลื่อนไหว

เพจเฟซบุ๊ค “ชมรมบ้านธัมมะ มศพ.” โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ นักบรรยายธรรม มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้ออกมาเคลื่อนไหวเเสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวงการผ้าเหลือง บทบาทกิจของพระสงฆ์ไทยในทุกวันนี้ พระภิกษุตามพระธรรมวินัยจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไร

..

พระเล่นเฟซบุ๊ก เรี่ยไรเงิน บวชเพื่อรวย
ท่าน อ.สุจินต์..ท่านเข้าใจว่าเป็นพระภิกษุหรือเปล่า คำว่าพระภิกษุคืออะไร ผู้เห็นภัยในสังสารวัฏฏ์ เมื่อเห็นภัยแล้วทำอะไร สละเพศคฤหัสถ์เพราะรู้จักตัวเองและไม่มีเงินและทอง

..

ไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆทั้งหลาย แล้วถ้าท่านมีเฟซบุ๊ก เพราะฉะนั้นใครจะไหว้ภิกษุที่ทำอย่างนั้นบ้าง ภิกษุคือผู้สงบ อย่างนั้นไม่สงบเลย ค่ะ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบเลย

..

ผู้ถาม…ก็บางทีท่านก็จะอ้างว่าไม่มีพระวินัยว่าห้ามเล่นเฟซบุ๊ก
ท่าน อ.สุจินต์..ค่ะ แล้วการบวชเพื่ออะไร ทั้งหมดของพระวินัยเพื่ออะไร ถ้าไม่เข้าใจแบบนี้บวชทำไม ในเมื่อบวชแล้วไม่เป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลส ต้องตรง ค่ะ กุศลเป็นกุศล อกุศลเป็นอกุศล อะไรเห็น ปัญญาเท่านั้นที่เห็น

..

ท่าน อ.สุจินต์…การจะเป็นพระภิกษุก็ต้องสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดไม่ยินดีในเงินและทองไม่รับเงินและทองด้วย ดั่งเช่นพระพุทธเจ้าทรงสละละทุกสิ่ง แสดงให้เห็นว่าเงินกับพระภิกษุไม่เกี่ยวข้องกันเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าสละความยินดีในเงินและทอง

..

พระภิกษุปฏิญาณว่าจะละขัดเกลาในเพศบรรพชิต แต่ตรงกันข้ามกลับมารับเงินทอง ก่อนบวชมีแต่บาตร แต่พอบวชบาตรเต็มด้วยเงิน รวยหรือยัง ก็บวชเพื่อรวย ไม่ใช่บวชเพื่อละสละกิเลส เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ยุคนี้

..

อุบาสก อุบาสิกา เห็นแต่เพียงพระภิกษุเดินไปตามถนน แต่ไม่รู้ว่าพระภิกษุตามพระธรรมวินัยจะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไร ก็เป็นโอกาสอย่างดียิ่ง

..

ที่จะได้เข้าใจว่าภิกษุตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่ถูกต้องคืออย่างไร เมื่อเข้าใจถูกก็จะไม่ให้เงินทองกับพระภิกษุ เพราะทำให้ท่านได้รับโทษต้องอาบัติ

..

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ – หน้าที่ ๙๔๐
พระบัญญัติ

..

๓๗. อนึ่ง ภิกษุใด รับ ก็ดี ให้รับ ก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือ ยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
ขออนุโมทนา

Related Articles

Back to top button